VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ”LIGNINGSUTVALGET”

(gjeldende fra 1.januar 2008)

§ 1 NAVN

Stiftelsens navn er ”Ligningsutvalget”

§ 2 FORMÅL

Ligningsutvalget er en frittstående stiftelse og har som formål på ideelt grunnlag å fremme skattefaglig utvikling i teori og praksis til nytte for offentlig og privat sektor.
Ligningsutvalget har til formål å utgi tidsskriftet ”Utvalget” som et ledende tidsskrift og kilde for avgjørelser om skatt og avgift.

§ 3 STYRET

Styret består av 5-9 medlemmer. Samtlige regioner bør være representert.
Styremedlemmer velges for 6 år av gangen. Anslagsvis 1/3 av styret velges hvert annet år. Valget foretas av styremedlemmer som ikke selv er på valg.
Representantene kan velges for 2 perioder etter hverandre. Kjønnsfordelingen skal være tilnærmet 50/50 i styret.
Styret velger selv sin leder.
Redaktøren for ”Utvalget ”møter uten stemmerett på styrets innkalling.

§ 4 STYRETS ANSVAR

Styret har ansvar for forvaltning av stiftelsens anliggender og representerer stiftelsen utad.
Styret ansetter stiftelsens funksjonærer og bestemmer deres lønn og ansettelsesvilkår.
Styret oppnevner redaksjonsrådet for ”Utvalget”.
Styret har ansvar for oppfølging og kontakt med forlegger for ”Utvalget”.
For styrets saksbehandling og avstemming gjelder reglene i stiftelsesloven så langt de passer.

§ 5 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på n.kr 1 000 000.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER

Beslutning om å endre vedtektene treffes av styret med tilslutning fra minst 2/3 av de valgte styremedlemmer.

§ 7 VED OPPHØR

Ved opphør skal stiftelsesformuen anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål.